آرشیو دستاوردها

کسب لوح سطح ۲ دانشگاه

کسب لوح سطح ۲ دانشگاه

کسب لوح سطح ۲ دانشگاه بر اساس ارزیابی های انجام شده دستگاههای اجرایی سازمانها و نهادهای عمومی از طرف استانداری استان مرکزی در ارتباط با ماده ۶ قانون حمایت از مصرف کننده

بیشتر